Home » Tag Archives: chi phí trước hoạt động

Tag Archives: chi phí trước hoạt động

Cách hạch toán Tài khoản 242 – Chi phí trả trước Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 242 – Chi phí trả trước Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết ...

Read More »
chi-ph-trc-hot-ng-hc-online-cng-c-thy-acca