Home » Văn bản pháp luật (page 8)

Văn bản pháp luật

Trích trước chi phí chiết khấu thương mại trước khi lập hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý?

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Căn cứ Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ...

Read More »
vn-bn-php-lut-hc-online-cng-c-thy-acca